Közösségi szolgálat

AMIT A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL TUDNI KELL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény előírása szerint 2016-tól a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsen a középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat lehet: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kommunikációs készséget, a szociális érzékenységét, az érzelmi intelligenciáját, empátiáját, felelősségvállalását, önismeretét.

Tevékenységek, melyek végezhetők a közösségi szolgálat keretei között:

 • egészségügyi
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális, közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közösen).

Fogadó szervezet lehet:

 • helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében
 • nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladati körében
 • költségvetési szerv
 • magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
 • magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és ma működésével összefüggő tevékenysége körében
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • oktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • nyilvános könyvtár
 • közművelődési intézmény
 • sport és szabadidős intézmény

A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, de a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet. Közösségi szolgálat csak annál a szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Ha olyan helyen szeretne a tanuló közösségi szolgálatot végezni, ahol még nincs az iskolának megállapodása, első lépésként egy adatlapot kell kitölteni majd visszajuttatni a titkárságra. Amennyiben a hely megfelel a felsorolt kritériumoknak, úgy a megállapodást két példányban megküldjük a fogadó intézmény részére. Annak aláírása és (az egyik példány) titkárságra való visszajutása után a tanuló megkezdheti a közösségi szolgálatot.

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat során a tanuló köteles a közösségi szolgálati naplót vezetni, minden alkalmat egy-egy bejegyzésben kell rögzíteni. A bejegyzés akkor érvényes, ha minden rovat ki van töltve, és a fogadó szervezet hitelesítette. Tanítási napok tekintetében 3 órás, míg tanítási napokon kívül 5 órás időkeretben lehet közösségi szolgálatot végezni naponta. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 • Közösségi szolgálatot tanítási időben nem, csak azon kívül teljesíthet a tanuló, amennyiben az adott nap tanítási nap.
 • A közösségi szolgálati napló másolatát és a teljesítésigazolás eredeti példányát le kell adni a tanügyi titkárságon.
 • Az óraszámok ezután rögzítésre kerülnek az e-naplóban, valamint év végén az bizonyítványba is rögzítik az osztályfőnökök az óraszámokat.

A közösségi szolgálathoz szükséges nyomtatványok elérhetőek az alábbi linken és az iskola titkárságán is.
A titkárság elektronikus elérhetősége: titkarsag@kreativtechnikum.hu

Vezetőség

Cégek, szervezetek listája és további letölthető dokumentumok